Stowarzyszenie „Górniczy Chór Męski”

59-300 Lubin, ul. Miedziana 4/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31-12-2009 r.

za okres od 27.01.2009 do 31.12.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubin, grudzień 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Górniczy Chór Męski”, ul. Miedziana 4/6, 59-300 Lubin, KRS 0000321505, NIP 692-246-16-46, w podstawowym zakresie swojej działalności zajmuje się promowaniem rozwijaniem i promowaniem górniczych tradycji, polskiej i światowej muzyki w kraju i poza jego granicami, a w szczególności rozwijaniem zainteresowań muzycznych swoich członków: organizowanie wystaw i występów, udział w konkursach muzycznych. Sprawozdaniem objęto rok obrachunkowy jednostki – 2009, który rozpoczął się 27.01.2009. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

 

 

 

 

1.      Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn i ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

 

2.      Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

-

 

3.      Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

A. Przychody określone statutem                           - 98,05 %, w tym:

- Składki określone statutem                                     - 14,81 %

- Inne przychody określone statutem                        - 85,19 %

B. Pozostałe przychody                                           -   0,70 %

C. Przychody finansowe                                         -   1,25 %

 

 

W bieżącym roku obrachunkowym w pozycji A.II. Rachunku wyników: Inne przychody określone statutem (79,92%) zaprezentowano otrzymaną darowiznę na działalność statutową od Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury: 68.789,36

W pozycji E. Rachunku wyników: Pozostałe przychody zaprezentowano nagrodę pieniężną  otrzymaną w konkursie organizowanym przez Polski Związek Chórów i Orkiestr: 600,00 zł.

 

4.      Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

 

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

 

A. Koszty realizacji zadań statutowych                 - 98,18 %, w tym:

- usługi obce                                                              - 99,80 %

- pozostałe koszty                                                      -   0,20 %

B. Koszty administracyjne                                      -   1,82 %, w tym:

- usługi obce                                                              - 95,88 %

- podróże służbowe                                                   -   0,00 %

- pozostałe koszty                                                      -   0,00 %

- usługi bankowe                                                       -   4,12 %

 

 

5.      Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

 

Nie dotyczy.

 

 

 

6.      Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

 

Stowarzyszenie w prezentowanym okresie nie udzieliło żadnych poręczeń, ani gwarancji.

 

 

7.      Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

 

 

Analiza pionowa bilansu

Rok 2009 jest pierwszym rokiem działalności Stowarzyszenia, dlatego też przedstawiono w sprawozdaniu tylko wskaźniki struktury bieżącego okresu.

 

Poz. bilansu

Treść

Stan na 31.12

Wskaźniki struktury

2009

Bieżący rok

A.

Aktywa trwałe

0,00

0,0%

B.

Aktywa obrotowe

12 913,69

100,0%

B.III.1

Środki pieniężne

12 913,69

100,0%

C.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

-

Razem Aktywa

12 913,69

100,0%

A.

Fundusze własne

12 809,17

17,5%

A.III.1

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

12 809,17

100,0%

A.III.2

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

0,00

0,0%

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

60 229,79

82,5%

B.II.2

Inne zobowiązania

104,52

0,2%

B.IV.2

Inne rozliczenia międzyokresowe

60 125,27

99,8%

Suma pasywów

73 038,96

100,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycje kształtujące wynik finansowy według Rachunku zysków i strat

 

L.p.

Treść

2009

%

bieżący rok

1.

Przychody z działalności statutowej

84 389,36

100,0%

2.

Koszty realizacji zadań statutowych

71 835,00

85,12%

3.

Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)

12 554,36

14,88%

4.

Koszty administracyjne

1 335,32

1,58%

5.

Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i B)

600,00

0,71%

6.

Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)

0,00

-

7.

Przychody finansowe

1 078,13

1,28%

8.

Koszty finansowe

88,00

0,10%

9.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

12 809,17

15,18%

10.

Wynik finansowy ogółem (I+J)

12 809,17

15,18%

 

W tym:

 

 

 

Ogółem przychody

86 067,49

-

 

Ogółem koszty

73 258,32

-

 

 

 

 

……………………………

                 (sporządził)

 

 

 

                                                                       ……………………………….

                                                                                (podpisy w imieniu jednostki)