Stowarzyszenie „Górniczy Chór Męski”

59-300 Lubin, ul. Miedziana 4/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31-12-2010 r.

za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubin, grudzień 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Górniczy Chór Męski”, ul. Miedziana 4/6, 59-300 Lubin, KRS 0000321505, NIP 692-246-16-46, w podstawowym zakresie swojej działalności zajmuje się promowaniem rozwijaniem i promowaniem górniczych tradycji, polskiej i światowej muzyki w kraju i poza jego granicami, a w szczególności rozwijaniem zainteresowań muzycznych swoich członków: organizowanie wystaw i występów, udział w konkursach muzycznych. Sprawozdaniem objęto rok obrachunkowy jednostki – 2010. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

 

 

 

 

1.      Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn i ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

 

2.      Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

-

 

3.      Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

A. Przychody określone statutem                           - 89,05 %, w tym:

- Składki określone statutem                                     - 11,19 %

- Inne przychody określone statutem                        - 88,81 %

B. Pozostałe przychody                                           -   8,59 %

C. Przychody finansowe                                         -   2,36 %

 

 

W bieżącym roku obrachunkowym w pozycji A.II. Rachunku wyników: Inne przychody określone statutem, 88,81% przychodów statutowych zaprezentowano sumę kwot:

-   7 700,00 zł - dodatkowe wpłaty członków Stowarzyszenie

- 15 000,00 zł – otrzymaną dotację ze Starostwa Powiatowego

- 12 809,17 zl – dodatni wynik finansowy roku ubiegłego.

W pozycji E. Rachunku wyników: Pozostałe przychody, 11,19% przychodów statutowych, zaprezentowano kwotę 3 856,00 zł , na które składają się 1% darowizny podatników przekazane przez Urzędy Skarbowe na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

4.      Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

 

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

 

A. Koszty realizacji zadań statutowych                 - 84,80 %, w tym:

- usługi obce                                                              - 94,63 %

- pozostałe koszty                                                      -   5,37 %

B. Koszty administracyjne                                      -   15,20 %, w tym:

- zużycie materiałów                                                 - 30,65 %

- usługi obce                                                              - 67,59 %

- podróże służbowe                                                   -   0,00 %

- pozostałe koszty                                                      -   0,00 %

- usługi bankowe                                                       -   1,77 %

 

 

5.      Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

 

Nie dotyczy.

 

 

 

6.      Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

 

Stowarzyszenie w prezentowanym okresie nie udzieliło żadnych poręczeń, ani gwarancji.

 

 

7.      Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

 

 

Analiza pionowa bilansu

Rok 2009 jest pierwszym rokiem działalności Stowarzyszenia, dlatego też przedstawiono w sprawozdaniu tylko wskaźniki struktury bieżącego okresu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycje kształtujące wynik finansowy według Rachunku zysków i strat

 

 

 

 

……………………………

                 (sporządził)

 

 

 

                                                                       ……………………………….

                                                                                (podpisy w imieniu jednostki)