Stowarzyszenie „Górniczy Chór Męski”

59-300 Lubin, ul. Miedziana 4/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31-12-2012 r.

za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubin, grudzień 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Górniczy Chór Męski”, ul. Miedziana 4/6, 59-300 Lubin, KRS 0000321505, NIP 692-246-16-46, w podstawowym zakresie swojej działalności zajmuje się promowaniem rozwijaniem i promowaniem górniczych tradycji, polskiej i światowej muzyki w kraju i poza jego granicami, a w szczególności rozwijaniem zainteresowań muzycznych swoich członków: organizowanie wystaw i występów, udział w konkursach muzycznych. Sprawozdaniem objęto rok obrachunkowy jednostki – 2012. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

 

 

 

 

1.      Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn i ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

 

2.      Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Na aktywa Stowarzyszenia składają się w 100 % środki pieniężne na rachunku bankowym.

 

3.      Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

A. Przychody określone statutem                           - 86,92 %, w tym:

- Składki określone statutem                                     -   8,42 %

- Inne przychody określone statutem                        - 91,58 %

B. Pozostałe przychody                                           - 11,04 %

C. Przychody finansowe                                         -   2,04 %

 

 

W bieżącym roku obrachunkowym w pozycji A.II. Rachunku wyników: Inne przychody określone statutem, 86,92% przychodów statutowych zaprezentowano sumę kwot:

-   1 953,40 zł – 1% podatku dochodowego - darowizny podatników przekazane przez Urzędy Skarbowe na rzecz organizacji pożytku publicznego

- 1 000,00 zł – darowiznę otrzymaną od NSZZ Solidarność

- 29 845,20 zl – dodatni wynik finansowy roku ubiegłego.

W pozycji E. Rachunku wyników: Pozostałe przychody, 11,04% przychodów ogółem, zaprezentowano kwotę 4 550,00 zł , na którą składają się darowizny otrzymane od indywidualnych osób.

 

4.      Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

 

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

 

A. Koszty realizacji zadań statutowych                 - 60,62 %, w tym:

- zużycie materiałów                                                 - 18,68

- usługi obce                                                              - 49,92 %

- pozostałe koszty                                                      - 31,39 %

B. Koszty administracyjne                                      -   39,38 %, w tym:

- zużycie materiałów                                                 - 29,39 %

- usługi obce                                                              - 61,40 %

- podróże służbowe                                                   -   0,00 %

- pozostałe koszty                                                      -   7,26 %

- usługi bankowe                                                       -   1,95 %

 

 

5.      Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

 

Nie dotyczy.

 

 

6.      Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

 

Stowarzyszenie w prezentowanym okresie nie udzieliło żadnych poręczeń, ani gwarancji.

 

 

7.      Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

 

 

Analiza pionowa bilansu

 

Błąd! Nieprawidłowe łącze.

 

 

 

 

 

Pozycje kształtujące wynik finansowy według Rachunku zysków i strat

 

Błąd! Nieprawidłowe łącze.

 

 

 

 

 

……………………………

                 (sporządził)

 

 

 

                                                                       ……………………………….

 

 

                                                                       ……………………………….

 

 

                                                                       ……………………………….

                                                                                (podpisy w imieniu jednostki)