Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
Stowarzyszenie "Górniczy Chór Męski", 59-300 Lubin, ul. Miedziana 4/6
(nazwa jednostki)
AKTYWA Stan na PASYWA Stan na
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
A.   Aktywa trwałe 0,00 0,00 A.     Fundusze własne 23 539,18 35 608,07
  I.   Wartości niematerialne i prawne       I.   Fundusz statutowy    
  II.   Rzeczowe aktywa trwałe       II.   Fundusz z aktualizacji oceny    
  III.   Należności długoterminowe       III.   Wynik finanasowy za rok obrotowy 23 539,18 35 608,07
  IV. Inwestycje długoterminowe         1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 23 539,18 35 608,07
  V.   Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe         2.  Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)    
          B.     Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
B.   Aktywa obrotowe 23 539,18 35 608,07   I.   Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek    
  I.   Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych       II.   Zobowiazania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 0,00
              1.  Kredyty i pożyczki    
  II.   Należności krótkoterminowe         2. Inne zobowiązania 0,00 0,00
  III.   Inwestycje krótkoterminowe 23 539,18 35 608,07     3. Fundusze specjalne    
    1. Środki pieniężne 23 539,18 35 608,07   III.   Rezerwy na zobowiązania    
    2. Pozostałe aktywa finansowe       IV. Rozliczenia miedzyokresowe 0,00 0,00
C.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe         1.  Rozliczenia miedzyokresowe przychodów    
              2. Inne rozliczenia miedzyokresowe 0,00 0,00
Suma aktywów 23 539,18 35 608,07 Suma pasywów 23 539,18 35 608,07
0,00
(sporządził)
(podpisy w imieniu jednostki)