RACHUNEK WYNIKÓW
Stowarzyszenie "Górniczy Chór Męski"
59-300 Lubin, Miedziana 4/6
(nazwa jednostki)
za rok 2013 (od 01.01.2013 do 31.12.2013)
    Rachunek wyników 2013 2012
      bieżący rok ubiegły rok
A.   Przychody z działalnosci statutowej 43 679,16 35 813,60
  I. Składki brutto określone statutem 4 913,00 3 015,00
  II. Inne przychody określone statutem 38 766,16 32 798,60
B.   Koszty realizacji zadań statutowych 17 978,77 3 391,77
C.   Wynik finansowy na działalnosci statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 25 700,39 32 421,83
D.   Koszty administracyjne 2 463,74 2 203,34
  1. Zużycie materiałów i energii 104,40 647,56
  2. Usługi obce 1 948,31 1 352,78
  3. Podatki i opłaty 0,00 0,00
  4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00
  5. Amortyzacja 0,00 0,00
  6. Pozostałe 411,03 203,00
E.   Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i B) 4,98 4 550,00
F.   Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0,00 0,00
G.   Przychody finansowe 297,55 839,58
H.   Koszty finansowe 0,00 0,00
I.   Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 23 539,18 35 608,07
J.   Zyski i straty nadzwyczajne: 0,00  
  I. Zyski nadzwyczajne - wielkoś dodatnia    
  II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna    
K.   Wynik finansowy ogółem (I+J) 23 539,18 35 608,07
  I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 23 539,18 35 608,07
(sporządził)
(podpisy w imieniu jednostki)