L.p. Treść 2013 % 2012 %
bieżący rok Ubiegły rok
1. Przychody z działalności statutowej 43 679,16 100,0% 35 813,60 100,0%
2. Koszty realizacji zadań statutowych 17 978,77 41,16% 3 391,77 7,77%
3. Wynik finansowy na działalnśsci statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 25 700,39 58,84% 32 421,83 74,23%
4. Koszty administracyjne 2 463,74 5,64% 2 203,34 5,04%
5. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i B) 4,98 0,01% 4 550,00 10,42%
6. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0,00 - 0,00 -
7. Przychody finansowe 297,55 0,68% 839,58 1,92%
8. Koszty finansowe 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 23 539,18 53,89% 35 608,07 81,52%
10. Wynik finansowy ogółem (I+J) 23 539,18 53,89% 35 608,07 81,52%
  W tym:        
  Ogółem przychody 43 981,69 - 41 203,18 -
  Ogółem koszty 20 442,51 - 5 595,11 -