Poz. bilansu Treść Stan na 31.12 Wskaźniki struktury Stan na 31.12 Wskaźniki struktury
2013 Bieżący rok 2012 Ubiegły rok
A. Aktywa trwałe 0,00 0,0% 0,00 0,0%
B. Aktywa obrotowe 23 539,18 100,0% 35 608,07 100,0%
B.III.1 Środki pieniężne 23 539,18 100,0% 35 608,07 100,0%
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 - 0,00 -
Razem Aktywa 23 539,18 100,0% 35 608,07 100,0%
A. Fundusze własne 23 539,18 100,0% 35 608,07 100,0%
A.III.1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 23 539,18 100,0% 35 608,07 100,0%
A.III.2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0,00 0,0% 0,00 0,0%
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,0% 0,00 0,0%
B.II.2 Inne zobowiązania 0,00 0,0% 0,00 0,0%
B.IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Suma pasywów 23 539,18 100,0% 35 608,07 100,0%