Stowarzyszenie „Górniczy Chór Męski”

59-300 Lubin, ul. Miedziana 4/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31-12-2013 r.

za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubin, grudzień 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Górniczy Chór Męski”, ul. Miedziana 4/6, 59-300 Lubin, KRS 0000321505, NIP 692-246-16-46, w podstawowym zakresie swojej działalności zajmuje się promowaniem rozwijaniem i promowaniem górniczych tradycji, polskiej i światowej muzyki w kraju i poza jego granicami, a w szczególności rozwijaniem zainteresowań muzycznych swoich członków: organizowanie wystaw i występów, udział w konkursach muzycznych. Sprawozdaniem objęto rok obrachunkowy jednostki – 2013. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

 

 

 

 

1.      Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn i ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

 

2.      Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Na aktywa Stowarzyszenia składają się w 100 % środki pieniężne na rachunkach bankowych.

 

3.      Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

A. Przychody określone statutem                           - 99,31 %, w tym:

- Składki określone statutem                                     - 11,25 %

- Inne przychody określone statutem                        - 88,75 %

B. Pozostałe przychody                                           -   0,01 %

C. Przychody finansowe                                         -   0,68 %

 

 

W bieżącym roku obrachunkowym w pozycji A.II. Rachunku wyników: Inne przychody określone statutem, 99,31% przychodów statutowych zaprezentowano sumę kwot:

-   2 023,09 zł – 1% podatku dochodowego - darowizny podatników przekazane przez Urzędy Skarbowe na rzecz organizacji pożytku publicznego

- 1 135,00 zł – darowizny otrzymaną od osób fizycznych

- 35 608,07 zl – dodatni wynik finansowy z lat ubiegłych.

W pozycji E. Rachunku wyników: Pozostałe przychody, 0,01% przychodów ogółem, zaprezentowano kwotę 4,98 zł, na którą składają się odpisane zobowiązania.


 

4.      Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

 

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

 

A. Koszty realizacji zadań statutowych                 - 87,95 %, w tym:

- zużycie materiałów                                                 -   4,79

- usługi obce                                                              - 90,39 %

- pozostałe koszty                                                      -   4,82 %

B. Koszty administracyjne                                      - 12,05 %, w tym:

- zużycie materiałów                                                 -   4,24 %

- usługi obce                                                              - 79,08 %

- podróże służbowe                                                   -   0,00 %

- pozostałe koszty                                                      - 12,05 %

- usługi bankowe                                                       -   4,63 %

 

 

5.      Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

 

Nie dotyczy.

 

 

6.      Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

 

Stowarzyszenie w prezentowanym okresie nie udzieliło żadnych poręczeń, ani gwarancji.

 

 

7.      Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

 

 

Analiza pionowa bilansu

 

 

 Pozycje kształtujące wynik finansowy według Rachunku zysków i strat

 

 

 

 

 

 

……………………………

                 (sporządził)

 

 

 

                                                                       ……………………………….

 

 

                                                                       ……………………………….

 

 

                                                                       ……………………………….

                                                                                (podpisy w imieniu jednostki)